LiteruFKA // Konrad Wojtyła // 10.05

 Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu LiteruFKA. W najbliższy czwartek (10.05) naszym gościem będzie Konrad Wojtyła. Startujemy punktualnie o 20:00 w Klubie Dragon. Po spotkaniu kolejna odsłona eliminacji do Drugich Ogólnopolskich Mistrzostw Slamu Poetyckiego.

Konrad Wojtyła (ur. 1979) – po­eta, dzien­ni­karz, kry­tyk li­te­rac­ki. Wi­ce­pre­zes Fun­da­cji im. Sła­wo­mi­ra Mroż­ka. Wy­dał sześć to­mów po­etyc­kich; ostat­nio Znak za pytaniem (2017) oraz książ­kę Rewersy. Rozmowy literackie (2014). Prze­ło­żył z ji­disz na pol­ski wier­sze Elia­sza Raj­zma­na, któ­re uka­za­ły się w to­mie Mech płonący (2015). Współ­re­dak­tor książ­ki Ra­fa­ła Wo­jacz­ka Nie te czasy. Utwory nieznane (2016). W la­tach 2005-2009 z-ca re­dak­to­ra na­czel­ne­go kwar­tal­ni­ka li­te­rac­ko-fi­lo­zo­ficz­ne­go [fo:pa]. W la­tach 2012-2014 re­dak­tor na­czel­ny kwar­tal­ni­ka „ele­Wa­tor”. Pu­bli­ko­wał w wie­lu pi­smach w kra­ju i za gra­ni­cą. Tłu­ma­czo­ny na kil­ka ję­zy­ków.

Prowadzenie: Dagmara Świerkowska
________________________________

Cykl jest współfinansowany przez Miasto Poznań. 
#poznańwspiera